Ogólne warunki użytkowania na dzień 01 grudnia 2019 r.

Witamy w aplikacji Yousoon (zwanej dalej "Aplikacją"). Dziękujemy za wybór aplikacji wydanej przez JEMOCO.

  1. WPROWADZENIE
    1. Wydawca Aplikacji (dalej "Firma") :
     • Nazwa firmy: JEMOCO
     • Forma prawna: SAS
     • Kapitał zakładowy: 18.750 euro
     • Siedziba główna: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
     • Zarejestrowana w RCS w Nanterre pod numerem 830 613 873.
     • Adres e-mail: contact@yousoon.com
     • Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR95830 613 873
     • Dyrektor publikacji: Jérôme Morgado
    2. Aplikacja jest hostowana przez Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania (dalej "OWU") jest określenie wszystkich warunków korzystania z Aplikacji przez użytkowników (dalej "Użytkownicy") będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu konsumenckiego.
   2. Zgodnie z przepisami prawa, za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną, która działa przy okazji zamówienia, w celach nie związanych z jej działalnością zawodową.
   3. Spółka udostępnia Użytkownikom Aplikację, która umożliwia im korzystanie z zestawu usług (dalej "Usługi") opisanych w art. 4 poniżej.
   4. OWU są dostępne dla Użytkownika podczas rejestracji w Aplikacji. Przyjęcie OWU przez Użytkownika oznacza akceptację wszystkich warunków OWU.
   5. OWU dostępne są również w Aplikacji w zakładce "Ustawienia".
   6. Są one regularnie aktualizowane, obowiązującymi OWU są te obowiązujące w momencie rejestracji Użytkownika w Aplikacji.
   7. Z APLIKACJI MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY OSIEMNAŚCIE LAT.
  1. ŚRODKI TECHNICZNE
   1. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownik musi upewnić się, że posiada zasoby techniczne i informatyczne pozwalające na korzystanie z Aplikacji i treści w niej dostępnych oraz że system operacyjny jego urządzenia komputerowego umożliwia bezpieczny dostęp do Aplikacji.
   2. Użytkownik musi również zapewnić, że konfiguracja komputerowa urządzenia jest sprawna i wolna od wirusów.
   3. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, edytowania, usuwania, zatwierdzania lub zmiany, w całości lub w części, wszelkich treści ("Treści") zawartych lub wyświetlanych w Aplikacji.
   4. Spółka może usunąć, zmienić lub zmodyfikować Aplikację i/lub Treść w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
  2. POBIERZ APLIKACJĘ
   1. Aplikacja jest bezpłatna do pobrania i zarejestrowania w App Store i Play Store.
   2. W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik zostanie zaproszony do założenia konta poprzez :
    • jego adres e-mail, w takim przypadku Spółka prześle na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie konta.
    • Facebook Connect, w którym to przypadku Aplikacja może wykorzystywać zdjęcie profilowe konta na Facebooku, nazwisko, imię, wiek wywnioskowany z daty urodzenia Użytkownika w celu stworzenia jego profilu, kontakty publiczne, dostęp do konta na Instagramie.
   3. Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza i podanie następujących informacji w celu utworzenia swojego profilu (dalej "Profil"):
    • informacje ogólne: zdjęcia profilowe, imię, e-mail, hasło (z wyjątkiem rejestracji przez Facebook Connect);
    • informacje fizyczne: płeć, data urodzenia, wzrost, waga, kolor włosów i oczu;
    • informacje społeczne: zainteresowani mężczyźni lub kobiety, typ poszukiwanego związku, społeczność (społeczności), geolokalizacja, styl życia, wykształcenie, pochodzenie etniczne, religia, status rodzinny.
   4. Użytkownik zostanie poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i hasła (z wyjątkiem rejestracji poprzez Facebook Connect). Login i hasło Użytkownika są ściśle osobiste. W przypadku utraty lub użycia przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik musi natychmiast poinformować Firmę, aby Firma mogła zablokować dostęp do konta Użytkownika i umożliwić mu stworzenie nowej nazwy użytkownika i hasła.
   5. Każde nieuczciwe pobranie Aplikacji lub domniemane przez Spółkę jako nieuczciwe, będzie uznane za nieważne.
   6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w ustawieniach Aplikacji.
  3. USŁUGI
   1. Aplikacja umożliwia Użytkownikom prezentowanie Profili innych Użytkowników, według ich wspólnot zainteresowań, odległości geograficznej oraz kryteriów podanych przy rejestracji. Określa się, że te kryteria wyszukiwania mogą być modyfikowane w dowolnym momencie w Aplikacji. Każdy Użytkownik może zatwierdzić lub unieważnić interesujący go Profil Użytkownika. Jeśli dwóch Użytkowników będzie zainteresowanych sobą, Aplikacja umożliwi im nawiązanie kontaktu. Użytkownicy mogą wymieniać informacje za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Aplikacji.
   2. Aplikacja udostępnia Użytkownikom następujące Usługi:
    • Prezentacja Profili w Aplikacji oraz możliwość walidacji Profili.
    • Zgłaszanie jednego lub więcej Użytkowników, których zachowanie narusza niniejsze OWU i lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub poufne blokowanie jednego lub więcej Użytkowników;
    • Wykorzystanie wewnętrznego systemu wiadomości Aplikacji do wysyłania plików (zdjęć, filmów itp.);
    • Wgląd w listę połączonych i odrzuconych Użytkowników oraz ich Profile, możliwość umieszczenia określonych Profili Użytkowników w "Ulubionych" oraz umieszczania na każdym Profilu Użytkownika osobistych komentarzy, do których dostęp będzie miał tylko Użytkownik, który skomentował; usuwanie listy ulubionych, połączonych Profili Użytkowników, osobistych komentarzy oraz rozmów z wewnętrznego systemu wiadomości;
    • Modyfikacja preferencji wyszukiwania oraz przekazywanych informacji fizycznych i społecznych (z wyjątkiem adresu e-mail lub płci);
    • Otrzymywanie powiadomień z systemu wewnętrznych komunikatów Aplikacji, z możliwością aktywacji lub dezaktywacji tych powiadomień;
    • Aktywacja i dezaktywacja geolokalizacji w dowolnym momencie zgodnie z informacjami na smartfonie;
    • Proponowanie miejsc według geolokalizacji każdego Użytkownika na fizyczne spotkanie;
    • Zawieszenie i usunięcie konta Użytkownika ;
    • Automatyczne usuwanie Profili wykrytych lub zgłoszonych jako niepożądane lub naruszające niniejsze Warunki i obowiązujące prawo;
    • Możliwość modyfikacji wiadomości, jeśli dana osoba jeszcze jej nie przeczytała;
    • Możliwość wyboru lokalizacji dla sieci;
    • Możliwość czasowego lub stałego wyłączenia się z danego miejsca.
  4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
   1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszych OWU oraz innych Użytkowników.
   2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z instrukcjami Spółki.
   3. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z Aplikacji wyłącznie na własny użytek, zgodnie z niniejszymi OWU. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od :
    • korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z niniejszymi Warunkami;
    • wykorzystywania Aplikacji do publikowania obraźliwych, zniesławiających, nękających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych lub zawierających groźby wypowiedzi i/lub wypowiedzi naruszających prywatność innych osób;
    • rozpowszechniania Treści, które mogłyby stanowić podżeganie do popełniania przestępstw lub wykroczeń; nawoływanie do dyskryminacji, nienawiści rasowej, a bardziej ogólnie, które mogłyby być sprzeczne z obowiązującymi ustawami i przepisami, z niniejszym regulaminem oraz z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym;
    • prozelityzm na tle ideologicznym, politycznym, religijnym lub etnicznym;
    • próbować wprowadzać w błąd innych Użytkowników poprzez uzurpowanie sobie prawa do nazwiska, imienia lub pseudonimu innych osób;
    • rozpowszechnianie wiadomości o charakterze brutalnym i/lub pornograficznym;
    • sprzedawać, kopiować, reprodukować, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, dystrybuować, przenosić lub udzielać sublicencji na całość lub część Treści w Aplikacji lub dekompilować, modyfikować, wyświetlać w formie czytelnej dla człowieka, próbować odkryć jakikolwiek kod źródłowy Aplikacji;
    • próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu komputerowego Aplikacji lub angażować się w jakiekolwiek działania zakłócające, obniżające jakość lub ingerujące w działanie lub funkcjonalność Aplikacji;
    • nadużywać Aplikacji poprzez celowe wprowadzanie wirusów lub innych złośliwych programów oraz podejmować próby uzyskania dostępu do Aplikacji w sposób nieuprawniony;
    • używania oprogramowania robotów lub innego zautomatyzowanego systemu do przeglądania, rejestrowania i modyfikowania danych w Aplikacji;
    • naruszać wizerunku, prywatności i danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich;
    • oczerniania Firmy i/lub Aplikacji w sieciach społecznościowych oraz na wszelkich innych obecnych lub przyszłych środkach komunikacji;
    • wykorzystywania Aplikacji do uprawiania prostytucji lub z innych powodów sprzecznych z porządkiem publicznym i/lub moralnością.
   4. Każdy Użytkownik Aplikacji zobowiązuje się również do nie :
    • korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji lub zapytania o nie w imieniu lub na rzecz innych osób;
    • powielać w dużych ilościach, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, informacje lub oferty przedstawione w kontekście Aplikacji;
    • zintegrować całość lub część Treści Aplikacji z aplikacją lub stroną internetową osoby trzeciej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych;
    • używania robota, w szczególności pająka, aplikacji wyszukującej lub pobierającej dane, lub innych środków do pobierania lub indeksowania całości lub części Treści Aplikacji;
    • skopiować informacje na nośnik dowolnego rodzaju, który może być użyty do odtworzenia całości lub części oryginalnych plików;
    • Wykorzystywanie danych wyszukanych lub pobranych z Aplikacji do celów komercyjnych lub do publicznego rozpowszechniania jest surowo zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych.
   5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie prowadzi działalności w zakresie pośrednictwa małżeńskiego i nie podlega przepisom art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1989 r. o informowaniu i ochronie konsumentów.
   6. Wykorzystywanie danych wyszukanych lub pobranych z Aplikacji do celów komercyjnych lub do publicznego rozpowszechniania jest surowo zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych.
   7. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Firma uzna, że Użytkownik narusza niniejsze OWU, Firma może w dowolnym momencie i według własnego uznania odebrać Użytkownikowi dostęp do Aplikacji i podjąć wszelkie działania, w tym prawne, przeciwko Użytkownikowi.
  5. DOKŁADNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
   1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie informacje, w szczególności dotyczące jego osoby, które podaje są adekwatne, dokładne, aktualne i kompletne.
   2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie posiada materialnych środków do weryfikacji prawdziwości wszystkich informacji przekazywanych w Aplikacji. Firma nie może zatem ponosić odpowiedzialności w przypadku kradzieży tożsamości lub jeśli podane informacje są fałszywe lub wprowadzające w błąd.
   3. Spółka nie gwarantuje również aktualności, legalności, rzetelności ani jakości informacji przekazywanych przez Użytkowników.
   4. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i umieszczane przez Użytkowników w Internecie, w szczególności za ich nielegalny charakter w odniesieniu do obowiązujących przepisów, za jakikolwiek błąd lub pominięcie, za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku z ich wykorzystaniem, przekazaniem za pomocą wewnętrznych wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Aplikacji.
   5. Użytkownicy są proszeni o poinformowanie Firmy, jeśli uważają, że jedna lub więcej treści narusza moralność lub porządek publiczny lub bezpośrednio im szkodzi.
  6. OBOWIĄZKI
   1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne w rozumieniu orzecznictwa sądów francuskich, które Użytkownik może ponieść w ramach realizacji niniejszych OWU i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku winy wynikającej z wydarzenia siły wyższej określonej w artykule 11.1, z działania osoby trzeciej poza jej kontrolą lub z działania Użytkownika.
   2. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie Aplikacji przez Użytkowników.
   3. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w Aplikacji oraz informacje i zdjęcia przesyłane do Aplikacji i za pośrednictwem jej wewnętrznego systemu wiadomości.
   4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku sporu pomiędzy dwoma Użytkownikami Aplikacji.
   5. Spółka nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za rzeczywiste spotkania pomiędzy Użytkownikami. Do Użytkowników należy sprawdzenie, w razie potrzeby, tożsamości Użytkownika, z którym planowane jest realne spotkanie; w szczególności planowanie spotkań tylko w bardzo ruchliwych miejscach publicznych, każdorazowe informowanie bliskiej osoby o planowanym spotkaniu, o miejscu i czasie oraz o danych i tożsamości Użytkownika, z którym planowane jest spotkanie.
   6. Podobnie, Firma zdecydowanie zaleca, aby Użytkownicy nie podawali informacji (numer telefonu, adres, e-mail, itp.), które nie pojawiają się w Profilu Użytkownika.
   7. Użytkownicy są w pełni świadomi postanowień tego artykułu, a w szczególności wspomnianych gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności, istotnych warunków, bez których Spółka nigdy nie zawarłaby umowy.
  7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. zmienionej ustawą z dnia 20 czerwca 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r.("RODO") znajdują się w załączonym dokumencie zatytułowanym "Polityka prywatności" dostępnym w Aplikacji w sekcji Nota prawna.
  8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   1. Zgodnie z art. L. 221-18 i następnymi francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, akceptując niniejsze OWU, Klient potwierdza, że chce pobrać Aplikację bezpłatnie w ramach przewidzianego ustawą okresu odstąpienia od umowy i tym samym wyraźnie zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.
   2. Użytkownik może jednak w każdej chwili zażądać od Spółki usunięcia swojego konta użytkownika, wysyłając e-mail na adres remove@yousoon.com lub poprzez sekcję Ustawienia w Aplikacji.
  9. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
   1. Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim, bez względu na zasady konfliktu praw.
   2. W przypadku sporu wynikającego z interpretacji i/lub wykonania niniejszego Regulaminu lub w związku z niniejszym Regulaminem, Użytkownik może zdecydować o poddaniu sporu ze Spółką konwencjonalnej procedurze mediacyjnej lub innej alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Użytkownik może skontaktować się z mediatorem pod następującym adresem mediation.conso@mediation-net.com
   3. Użytkownik jest informowany, że :
    • Aby spór mógł zostać rozpatrzony przez mediatora, Użytkownik musi uzasadnić, że złożył pisemną skargę do Firmy lub jej działu obsługi klienta i musi zachować pisemny dowód podjętych kroków;
    • Wniosek musi być dobrze umotywowany i uzasadniony.
   4. Użytkownik może skierować sprawę do mediatora w okresie maksymalnie jednego roku od złożenia pisemnej reklamacji do Spółki.
   5. Wreszcie, jeśli ta procedura mediacyjna nie powiedzie się lub jeśli Użytkownik zechce wnieść powództwo do sądu, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
  10. PRZEPISY OGÓLNE
    1. Siła wyższa

   Strony zgadzają się uznać za przypadek siły wyższej każde zdarzenie spełniające kryteria określone przez orzecznictwo Cour de Cassation w zastosowaniu art. 1218 Kodeksu cywilnego, o ile zdarzenia te uniemożliwiałyby wykonanie OWU przez stronę powołującą się na nie.

    1. Autonomia klauzul

   Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

    1. Powiadomienie

   Wszelkie powiadomienia muszą być składane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na następujący adres e-mail: contact@yousoon.comlub wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w niniejszych OWU.

 1. KONTAKT
  1. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta Spółki, Użytkownik może :
   • Wyślij list na następujący adres: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
   • Wyślij wiadomość e-mail na następujący adres contact@yousoon.com