Algemene gebruiksvoorwaarden bijgewerkt op 01 december 2019

Welkom bij de applicatie van Yousoon (hierna te noemen de "Applicatie"). Bedankt voor het kiezen van de Applicatie die door JEMOCO wordt gepubliceerd.

  1. INLEIDING
    1. Uitgever van de Applicatie (hierna het "Bedrijf") :
     • Bedrijfsnaam: JEMOCO
     • Bedrijfsvorm: SAS
     • Aandelenkapitaal: €18.750
     • Maatschappelijke zetel: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt, Frankrijk
     • Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nr. 830 613 873
     • E-mailadres : contact@yousoon.com
     • Intracommunautair BTW-nummer: FR95830 613 873
     • Publicatiemanager: Jérôme Morgado
    2. De applicatie wordt gehost door Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. Postbus 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "AV") is het definiëren van alle voorwaarden voor het gebruik van de Applicatie door gebruikers (hierna te noemen de "Gebruikers") die de status van consument hebben volgens de bepalingen van de Franse Consumentenwet.
   2. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen wordt een consument gedefinieerd als een natuurlijke persoon die een bestelling plaatst voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn of haar beroepsactiviteit.
   3. Het Bedrijf stelt de Applicatie beschikbaar aan Gebruikers, zodat zij kunnen profiteren van een reeks diensten (hierna de "Diensten") zoals beschreven in artikel 4 hieronder.
   4. Gebruikers hebben toegang tot de GCU wanneer zij zich op de Applicatie registreren. Aanvaarding van de GCU door de Gebruiker houdt aanvaarding in van alle voorwaarden van de GCU.
   5. De Algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op de Applicatie in het gedeelte "Instellingen".
   6. Deze Voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt en de toepasselijke Voorwaarden zijn de Voorwaarden die van kracht zijn wanneer de Gebruiker zich registreert op de Applicatie.
   7. DE APPLICATIE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN VAN ACHTTIEN JAAR EN OUDER.
  1. TECHNISCHE MIDDELEN
   1. Alvorens de Applicatie te gebruiken, dienen Gebruikers zich ervan te vergewissen dat zij over de technische en IT-middelen beschikken om de Applicatie en de op de Applicatie beschikbare content te gebruiken en dat het besturingssysteem van hun computerapparaat veilige toegang tot de Applicatie mogelijk maakt.
   2. De gebruiker moet er ook voor zorgen dat de computerconfiguratie van het apparaat in orde is en geen virussen bevat.
   3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om content ("Content") die op de Applicatie verschijnt of wordt getoond geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te herzien, te verwijderen, te valideren of aan te passen.
   4. Het Bedrijf kan de Applicatie en/of de Inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen, wijzigen of aanpassen.
  2. DE APPLICATIE DOWNLOADEN
   1. Het downloaden en registreren voor de Applicatie is gratis in de App Store en Play Store.
   2. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie wordt de Gebruiker uitgenodigd een account aan te maken via :
    • hun e-mailadres, in welk geval het Bedrijf een e-mail ter bevestiging van het aanmaken van een account naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres zal sturen.
    • Facebook Connect, in welk geval de Applicatie de profielfoto van het Facebook-account, de achternaam, voornaam en leeftijd afgeleid van de geboortedatum van de Gebruiker kan gebruiken om zijn/haar profiel, openbare contacten en toegang tot het Instagram-account aan te maken.
   3. Gebruikers wordt gevraagd een formulier in te vullen en de volgende informatie te verstrekken om hun profiel aan te maken (hierna te noemen het "Profiel"):
    • algemene informatie: profielfoto's, voornaam, e-mailadres, wachtwoord (behalve bij registratie via Facebook Connect);
    • fysieke informatie: geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, haar- en oogkleur ;
    • sociale informatie: geïnteresseerd in mannen of vrouwen, type relatie dat wordt gezocht, gemeenschap(pen), geolocatie, levensstijl, opleidingsniveau, etnische afkomst, religie, gezinssituatie.
   4. De Gebruiker wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken (tenzij hij/zij zich registreert via Facebook Connect). De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk. In het geval van verlies of gebruik door een onbevoegd persoon, moet de Gebruiker het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen zodat het de toegang tot het Gebruikersaccount kan blokkeren en de Gebruiker een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kan aanmaken.
   5. Elk frauduleus downloaden van de Applicatie, of downloaden dat door het Bedrijf als frauduleus wordt beschouwd, zal als nietig worden beschouwd.
   6. Gebruikers kunnen hun account op elk moment verwijderen in de Applicatie-instellingen.
  3. DIENSTEN
   1. De Applicatie stelt Gebruikers in staat om Profielen van andere Gebruikers te zien op basis van hun interessegemeenschappen, hun geografische afstand en de criteria die bij de registratie zijn opgegeven. Deze zoekcriteria kunnen op elk moment in de Applicatie worden gewijzigd. Elke Gebruiker kan een Gebruikersprofiel dat hem wel of niet interesseert valideren of ongeldig verklaren. Indien twee Gebruikers in elkaar geïnteresseerd zijn, stelt de Applicatie hen in staat met elkaar in contact te komen. Gebruikers kunnen communiceren via het interne berichtensysteem van de Applicatie.
   2. De Applicatie biedt Gebruikers de volgende Diensten:
    • Presentatie van profielen in de toepassing en de mogelijkheid om profielen te valideren.
    • Het rapporteren van een of meer Gebruikers wiens gedrag in strijd is met deze AGV of met de toepasselijke wetgeving, of het vertrouwelijk blokkeren van een of meer Gebruikers;
    • Gebruik het interne berichtensysteem van de applicatie om bestanden (foto's, video's, enz.) te verzenden;
    • Raadpleging van de lijst met gekoppelde en geweigerde Gebruikers en hun Profielen, de mogelijkheid om bepaalde Gebruikersprofielen in "Favorieten" te plaatsen en om persoonlijk commentaar te geven op elk Gebruikersprofiel waartoe alleen de Gebruiker die commentaar heeft gegeven toegang heeft; verwijdering van de lijst met Favorieten, gekoppelde Gebruikersprofielen, persoonlijk commentaar en gesprekken uit het interne berichtensysteem;
    • Wijziging van zoekvoorkeuren en fysieke en sociale informatie die wordt doorgegeven (behalve e-mail of geslacht) ;
    • Meldingen ontvangen van het interne berichtensysteem van de applicatie, met de optie om deze meldingen te activeren of deactiveren;
    • Geolocatie kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd volgens de informatie op de smartphone;
    • Locaties voorstellen op basis van de geolocatie van elke gebruiker met het oog op een fysieke ontmoeting;
    • Schorsing en verwijdering van het gebruikersaccount ;
    • Automatische verwijdering van Profielen die worden gedetecteerd of gerapporteerd als ongewenst of in strijd met deze AVG en toepasselijke wetgeving;
    • Mogelijkheid om een bericht te wijzigen als de persoon het nog niet heeft gelezen;
    • Je kunt kiezen waar je afspreekt;
    • Je kunt jezelf tijdelijk of permanent uitsluiten van een locatie.
  4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
   1. De Gebruiker verplicht zich de voorwaarden van deze AGV te respecteren en andere Gebruikers te respecteren.
   2. De Gebruiker verplicht zich de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met de instructies van het Bedrijf.
   3. De Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij de Applicatie uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik zal gebruiken, in overeenstemming met deze AVU. In dit verband stemt de Gebruiker ermee in zich te onthouden van:
    • de Applicatie te gebruiken op een wijze die onrechtmatig is, voor een doel dat onrechtmatig is of voor een doel dat onverenigbaar is met deze AV;
    • de Applicatie te gebruiken voor het publiceren van kwetsende, lasterlijke, intimiderende, smadelijke, obscene, pornografische of bedreigende verklaringen en/of verklaringen die de privacy van anderen schenden;
    • om Inhoud te verspreiden die zou kunnen aanzetten tot het plegen van misdaden of overtredingen; aanzetten tot discriminatie of rassenhaat, en meer in het algemeen die in strijd zou kunnen zijn met de geldende wet- en regelgeving, met deze gebruiksregels en met de goede zeden en de openbare orde;
    • proselitisme op ideologische, politieke, religieuze of etnische gronden;
    • andere Gebruikers proberen te misleiden door zich de achternaam, voornaam of het pseudoniem van andere mensen toe te eigenen;
    • berichten uitzenden met een gewelddadig en/of pornografisch karakter;
    • de Inhoud van de Applicatie of een deel daarvan te verkopen, te kopiëren, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te distribueren, over te dragen of in sublicentie te geven, of de Inhoud van de Applicatie te decompileren, te wijzigen, weer te geven in een voor de Gebruiker leesbare vorm of te trachten de broncode van de Applicatie te achterhalen;
    • trachten ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het computersysteem van de Applicatie of zich bezighouden met activiteiten die de werking van de Applicatie verstoren, de kwaliteit ervan verminderen of de werking ervan belemmeren of verslechteren;
    • de Applicatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige programma's te introduceren en op ongeoorloofde wijze toegang proberen te krijgen tot de Applicatie;
    • softwarerobots of andere geautomatiseerde systemen te gebruiken om gegevens op de Applicatie te raadplegen, vast te leggen of te wijzigen;
    • geen schade toebrengen aan het imago, de privacy of persoonlijke gegevens van andere Gebruikers of derden;
    • het Bedrijf en/of de Applicatie denigreren op sociale netwerken of andere huidige of toekomstige communicatiemiddelen;
    • de Applicatie te gebruiken voor prostitutiedoeleinden of om enige andere reden die in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden.
   4. Alle Gebruikers van de Applicatie verbinden zich er tevens toe niet :
    • de via de Applicatie aangeboden Diensten namens of ten behoeve van anderen te gebruiken of te raadplegen;
    • informatie of aanbiedingen die als onderdeel van de Applicatie worden gepresenteerd in grote aantallen te reproduceren voor commerciële of niet-commerciële doeleinden;
    • de Inhoud van de Applicatie geheel of gedeeltelijk te integreren in een applicatie of website van derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden;
    • een robot, in het bijzonder een spider, een zoek- of opvraagapplicatie of enig ander middel te gebruiken om de Inhoud van de Applicatie geheel of gedeeltelijk op te halen of te indexeren;
    • de informatie kopiëren naar media van welke aard dan ook die gebruikt kunnen worden om alle of een deel van de originele bestanden te reconstrueren;
    • Het gebruik van gegevens die zijn opgehaald of gedownload van de Applicatie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding onder het publiek is ten strengste verboden en onderworpen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.
   5. De Gebruiker erkent dat de Onderneming zich niet bezighoudt met huwelijksbemiddeling en niet onderworpen is aan de bepalingen van artikel 6 van de wet van 23 juni 1989 betreffende de informatie en bescherming van de consument.
   6. Het gebruik van gegevens die zijn opgehaald of gedownload van de Applicatie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding onder het publiek is ten strengste verboden en onderworpen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.
   7. Indien het Bedrijf, om welke reden dan ook, van mening is dat een Gebruiker zich niet aan deze AGV houdt, kan het Bedrijf te allen tijde en naar eigen goeddunken de toegang van de Gebruiker tot de Applicatie verwijderen en maatregelen tegen de Gebruiker nemen, waaronder juridische stappen.
  5. NAUWKEURIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE
   1. Alle Gebruikers verplichten zich om ervoor te zorgen dat alle informatie die ze verstrekken, in het bijzonder informatie over zichzelf, gepast, nauwkeurig, actueel en volledig is.
   2. De Gebruiker erkent dat het Bedrijf niet over de materiële middelen beschikt om de juistheid van alle op de Applicatie verstrekte informatie te controleren. Het Bedrijf kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in geval van identiteitsdiefstal of indien de verstrekte informatie onjuist of misleidend is.
   3. Het Bedrijf garandeert evenmin de tijdigheid, rechtmatigheid, integriteit of kwaliteit van de informatie die door Gebruikers wordt verzonden.
   4. Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die Gebruikers communiceren en online plaatsen, in het bijzonder voor het illegale karakter ervan met betrekking tot de geldende regelgeving, voor fouten of weglatingen, of voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik, de verzending via het interne berichtensysteem of op enige andere wijze via de Applicatie.
   5. Gebruikers worden uitgenodigd om het Bedrijf op de hoogte te stellen als zij van mening zijn dat een of meer items van de inhoud in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde of hen direct schaden.
  6. VERANTWOORDELIJKHEDEN
   1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken die de Gebruiker kan lijden bij de uitvoering van deze AGV en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 11.1, een handeling van een derde buiten zijn macht of een handeling van de Gebruiker.
   2. In geen geval kan het Bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de Applicatie door Gebruikers.
   3. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hun handelingen op de Applicatie en voor de informatie en foto's die worden verzonden naar de Applicatie en via het interne berichtensysteem.
   4. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen twee Gebruikers van de Applicatie.
   5. Het Bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor daadwerkelijke ontmoetingen tussen Gebruikers. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit van een Gebruiker met wie een echte ontmoeting is gepland; in het bijzonder dienen zij alleen ontmoetingen te regelen op drukke openbare plaatsen en dienen zij altijd iemand in hun omgeving te informeren over de geplande ontmoeting, de plaats en het tijdstip, en de contactgegevens en identiteit van de Gebruiker met wie de ontmoeting is gepland.
   6. Het Bedrijf raadt Gebruikers ook ten zeerste af om informatie (telefoonnummer, adres, e-mailadres, etc.) te verzenden die niet in het Gebruikersprofiel staat.
   7. Gebruikers zijn volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de bovengenoemde garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen, essentiële voorwaarden zonder welke het Bedrijf nooit een contract zou hebben afgesloten.
  7. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
   1. De bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals die zijn afgeleid van de Loi Informatique et Libertés van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 20 juni 2018 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016 die op 25 mei 2018 in werking is getreden ("RGPD"), zijn te vinden in een bijgevoegd document getiteld "Privacybeleid" dat toegankelijk is op de Applicatie in de sectie Juridische informatie.
  8. HERROEPINGSRECHT
   1. In overeenstemming met artikelen L. 221-18 e.v. van de Franse Consumentenwet erkent de Klant door acceptatie van deze AGV dat hij/zij de Applicatie gratis wenst te downloaden binnen de wettelijk bepaalde herroepingstermijn en doet hij/zij dus uitdrukkelijk afstand van zijn/haar herroepingsrecht.
   2. De Gebruiker kan het Bedrijf echter op elk gewenst moment verzoeken om zijn/haar Gebruikersaccount te verwijderen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: remove@yousoon.com of via het gedeelte Instellingen van de toepassing.
  9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
   1. Deze AGV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Frans recht, ongeacht de principes van conflicterende wetten.
   2. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, kan de Gebruiker besluiten om het geschil met het Bedrijf voor te leggen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode voor het oplossen van geschillen. In het bijzonder kan de Gebruiker contact opnemen met de bemiddelaar op het volgende adres mediation.conso@mediation-net.com
   3. De Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat :
    • Om het geschil door de bemiddelaar te laten onderzoeken, moet de Gebruiker bewijzen dat hij/zij een schriftelijke klacht heeft ingediend bij het Bedrijf of de klantenservice en moet hij/zij een schriftelijk bewijs bewaren van de stappen die hij/zij heeft ondernomen;
    • Het verzoek moet gegrond en legitiem zijn.
   4. De Gebruiker kan de zaak binnen een periode van maximaal een jaar na zijn/haar schriftelijke klacht aan het Bedrijf voorleggen aan de bemiddelaar.
   5. Tot slot, als deze bemiddelingsprocedure mislukt of als de Gebruiker de zaak voor de rechter wil brengen, zijn de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
  10. ALGEMENE BEPALINGEN
    1. Overmacht

   De Partijen komen overeen elke gebeurtenis die voldoet aan de criteria gedefinieerd door de jurisprudentie van het Cour de Cassation in toepassing van artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek te erkennen als een geval van overmacht, voor zover deze gebeurtenissen de uitvoering van de AGV door de partij die zich erop beroept verhinderen.

    1. Autonomie van clausules

   Als een bepaling van deze AVU of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze AVU.

    1. Melding

   Elke kennisgeving moet schriftelijk per e-mail met ontvangstbevestiging naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: contact@yousoon.comof per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden naar het adres dat in deze AGV staat vermeld.

 1. CONTACT
  1. Om contact op te nemen met de klantenservice van het Bedrijf, kan de Gebruiker :
   • Stuur een brief naar het volgende adres: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt, Frankrijk.
   • Stuur een e-mail naar het volgende adres contact@yousoon.com