Algemene gebruiksvoorwaarden per 01 december 2019

Welkom bij de Yousoon applicatie (hierna te noemen de "Applicatie"). Dank u voor het kiezen van de door JEMOCO gepubliceerde Applicatie.

  1. INLEIDING
    1. Uitgever van de Applicatie (hierna het "Bedrijf") :
     • Bedrijfsnaam: JEMOCO
     • Bedrijfsvorm: SAS
     • Aandelenkapitaal: 18.750 euro
     • Hoofdkantoor: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
     • Ingeschreven bij de RCS van Nanterre onder nr. 830 613 873
     • E-mailadres: contact@yousoon.com
     • Intracommunautair BTW-nummer: FR95830 613 873
     • Directeur publicatie: Jérôme Morgado
    2. De toepassing wordt gehost door Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. Postbus 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") is het definiëren van alle voorwaarden voor het gebruik van de Applicatie door gebruikers (hierna de "Gebruikers") die consument zijn volgens de bepalingen van de Consumentenwet.
   2. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt de consument gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die ter gelegenheid van de bestelling handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn beroepsactiviteit.
   3. Het Bedrijf biedt Gebruikers de Applicatie die hen in staat stelt te profiteren van een reeks diensten (hierna de "Diensten") zoals beschreven in artikel 4 hieronder.
   4. De AGV zijn voor de Gebruiker toegankelijk wanneer hij zich op de Applicatie registreert. Aanvaarding van de AV door de Gebruiker houdt aanvaarding in van alle voorwaarden van de AV.
   5. De AV zijn ook beschikbaar op de Applicatie onder het kopje "Instellingen".
   6. Deze worden regelmatig bijgewerkt, de toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op het moment van registratie van de Gebruiker op de Applicatie.
   7. DE APPLICATIE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN VAN ACHTTIEN JAAR EN OUDER.
  1. TECHNISCHE MIDDELEN
   1. Alvorens de Applicatie te gebruiken, dient de Gebruiker zich ervan te vergewissen dat hij/zij over de technische en computermiddelen beschikt om van de Applicatie en de op de Applicatie beschikbare inhoud te kunnen profiteren, en dat het besturingssysteem van zijn/haar computerapparaat veilige toegang tot de Applicatie mogelijk maakt.
   2. De gebruiker moet er tevens voor zorgen dat de computerconfiguratie van het apparaat in goede staat verkeert en vrij is van virussen.
   3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de inhoud ("Inhoud") die op de Applicatie staat of wordt weergegeven geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te bewerken, te verwijderen, te valideren of te veranderen.
   4. Het Bedrijf kan de Applicatie en/of de Inhoud te allen tijde en zonder kennisgeving verwijderen, wijzigen of aanpassen.
  2. DE TOEPASSING DOWNLOADEN
   1. De App is gratis te downloaden en te registreren in de App Store en Play Store.
   2. Om de Applicatie te kunnen gebruiken wordt de Gebruiker uitgenodigd een account aan te maken via :
    • zijn e-mailadres, in welk geval het Bedrijf een e-mail ter bevestiging van het aanmaken van een account zal sturen naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres.
    • Facebook Connect, in welk geval de Applicatie de profielfoto van het Facebook-account, de achternaam, de voornaam, de leeftijd afgeleid van de geboortedatum van de Gebruiker kan gebruiken om zijn profiel aan te maken, de openbare contacten, de toegang tot het Instagram-account.
   3. De Gebruiker wordt gevraagd een formulier in te vullen en de volgende informatie te verstrekken om zijn/haar profiel (hierna het "Profiel") aan te maken:
    • algemene informatie: profielfoto's, voornaam, e-mail, wachtwoord (behalve bij registratie via Facebook Connect);
    • fysieke informatie: geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, haar- en oogkleur;
    • sociale informatie: geïnteresseerd in mannen of vrouwen, type relatie dat wordt gezocht, gemeenschap(pen), geolocatie, levensstijl, opleiding, etniciteit, religie, gezinssituatie.
   4. De Gebruiker wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken (behalve bij registratie via Facebook Connect). De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk. In geval van verlies of gebruik door een onbevoegd persoon, moet de Gebruiker het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat het Bedrijf de toegang tot de account van de Gebruiker kan blokkeren en de Gebruiker een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kan aanmaken.
   5. Elke frauduleuze download van de Aanvraag of die door het Bedrijf als frauduleus wordt beschouwd, zal als nietig worden beschouwd.
   6. De Gebruiker kan te allen tijde zijn account verwijderen in de instellingen van de Applicatie.
  3. DIENSTEN
   1. Met de Applicatie kunnen Gebruikers de Profielen van andere Gebruikers te zien krijgen, op basis van hun interessegemeenschappen, hun geografische afstand en de bij de registratie opgegeven criteria. Deze zoekcriteria kunnen te allen tijde in de Applicatie worden gewijzigd. Elke Gebruiker kan een Gebruikersprofiel dat hem al dan niet interesseert valideren of ongeldig maken. Indien twee Gebruikers in elkaar geïnteresseerd zijn, kunnen zij via de Applicatie met elkaar in contact worden gebracht. Gebruikers kunnen informatie uitwisselen via het interne berichtensysteem van de Applicatie.
   2. De Applicatie biedt Gebruikers de volgende Diensten:
    • Presentatie van profielen in de toepassing en mogelijkheid om profielen te valideren.
    • Het rapporteren van een of meer Gebruikers wiens gedrag in strijd is met deze TOS en of enige toepasselijke wet of het vertrouwelijk blokkeren van een of meer Gebruikers;
    • Gebruik van het interne berichtensysteem van de Applicatie voor het verzenden van bestanden (foto's, video's, enz.);
    • Raadpleging van de lijst van verbonden en afgewezen Gebruikers en hun Profielen, mogelijkheid om bepaalde Gebruikersprofielen in "Favorieten" te plaatsen en om op elk Gebruikersprofiel persoonlijke commentaren te plaatsen waartoe alleen de Gebruiker die commentaar heeft gegeven toegang heeft; verwijdering van de lijst van favorieten, van verbonden Gebruikersprofielen, van persoonlijke commentaren en van gesprekken uit het interne berichtensysteem;
    • Wijziging van zoekvoorkeuren en doorgegeven fysieke en sociale informatie (behalve e-mail of geslacht);
    • Het ontvangen van meldingen van het interne berichtensysteem van de Applicatie, met de mogelijkheid deze meldingen te activeren of te deactiveren;
    • Activering en deactivering van geolocatie op elk moment volgens de informatie op de smartphone;
    • Voorstellen van plaatsen volgens de geolocatie van elke gebruiker voor een fysieke ontmoeting;
    • Schorsing en verwijdering van het gebruikersaccount ;
    • Automatische verwijdering van Profielen die worden gedetecteerd of gerapporteerd als ongewenst of in strijd met deze TOU en toepasselijke wetgeving;
    • Mogelijkheid om een bericht te wijzigen als de persoon het nog niet heeft gelezen;
    • Mogelijkheid om locaties te kiezen om te netwerken;
    • Mogelijkheid om zichzelf tijdelijk of permanent van een plaats uit te sluiten.
  4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
   1. De Gebruiker verbindt zich ertoe de voorwaarden van deze AVU en andere Gebruikers na te leven.
   2. De Gebruiker stemt ermee in de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met de instructies van het Bedrijf.
   3. De Gebruiker stemt ermee in de Applicatie uitsluitend te gebruiken voor zijn/haar persoonlijk gebruik, in overeenstemming met deze AV. In dit verband stemt de Gebruiker ermee in zich te onthouden van :
    • de Applicatie op onwettige wijze, voor onwettige doeleinden en op enigerlei wijze te gebruiken voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met deze GBV;
    • de Applicatie te gebruiken om beledigende, lasterlijke, intimiderende, smadelijke, obscene, pornografische of bedreigende verklaringen te publiceren en/of verklaringen die de privacy van anderen schenden;
    • het verspreiden van Inhoud die zou kunnen aanzetten tot het plegen van misdrijven of overtredingen; het uitlokken van discriminatie, rassenhaat, en meer in het algemeen die in strijd zou kunnen zijn met de geldende wet- en regelgeving, met de huidige gebruiksregels en met de goede zeden en de openbare orde;
    • proselitisme op ideologische, politieke, religieuze of etnische gronden;
    • te proberen andere Gebruikers te misleiden door zich de naam, voornaam of pseudoniem van andere personen toe te eigenen;
    • berichten van gewelddadige en/of pornografische aard te verspreiden;
    • de Inhoud van de Applicatie geheel of gedeeltelijk te verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie te geven, of de broncode van de Applicatie te decompileren, te wijzigen, in menselijk leesbare vorm weer te geven, of te trachten deze te achterhalen;
    • trachten ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het computersysteem van de Applicatie of zich bezighouden met activiteiten die de werking of functionaliteit van de Applicatie verstoren, de kwaliteit ervan verminderen of deze verstoren;
    • misbruik maken van de Applicatie door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige programma's te introduceren en trachten zich op ongeoorloofde wijze toegang te verschaffen tot de Applicatie;
    • robotsoftware of enig ander geautomatiseerd systeem te gebruiken om gegevens op de Applicatie te raadplegen, op te slaan en te wijzigen;
    • inbreuk maken op het imago, de privacy en de persoonsgegevens van andere Gebruikers of derden;
    • de Onderneming en/of de Applicatie op sociale netwerken en andere huidige of toekomstige communicatiemiddelen in een kwaad daglicht te stellen;
    • de Applicatie te gebruiken voor prostitutie of voor enige andere reden die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden.
   4. Elke Gebruiker van de Applicatie verbindt zich er tevens toe om niet :
    • de via de Applicatie aangeboden Diensten namens of ten behoeve van anderen te gebruiken of te bevragen;
    • in grote aantallen, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, informatie of aanbiedingen te reproduceren die in het kader van de Applicatie worden gepresenteerd;
    • de Inhoud van de Applicatie geheel of gedeeltelijk te integreren in een applicatie of website van derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden;
    • een robot, in het bijzonder een spider, een zoek- of opzoektoepassing, of enig ander middel te gebruiken om de Inhoud van de Applicatie geheel of gedeeltelijk op te halen of te indexeren;
    • de informatie kopiëren naar media van welke aard ook die kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke bestanden geheel of gedeeltelijk te reconstrueren;
    • Het gebruik van gegevens die zijn opgehaald of gedownload van de Applicatie voor commerciële doeleinden of voor publieke verspreiding is strikt verboden, op straffe van civiele en strafrechtelijke sancties.
   5. De Gebruiker erkent dat de Onderneming zich niet bezighoudt met huwelijksbemiddeling en niet onderworpen is aan de bepalingen van artikel 6 van de wet van 23 juni 1989 betreffende de voorlichting en de bescherming van de consument.
   6. Het gebruik van gegevens die zijn opgehaald of gedownload van de Applicatie voor commerciële doeleinden of voor publieke verspreiding is strikt verboden, op straffe van civiele en strafrechtelijke sancties.
   7. Indien het Bedrijf, om welke reden dan ook, van mening is dat een Gebruiker deze GBV schendt, kan het Bedrijf te allen tijde en naar eigen goeddunken de toegang van de Gebruiker tot de Applicatie beëindigen en enige actie ondernemen, met inbegrip van juridische stappen, tegen de Gebruiker.
  5. NAUWKEURIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
   1. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle door hem verstrekte informatie, met name die welke hem betreft, adequaat, nauwkeurig, actueel en volledig is.
   2. De Gebruiker erkent dat het Bedrijf niet over de materiële middelen beschikt om het waarheidsgehalte van alle op de Applicatie verstrekte informatie te controleren. Het Bedrijf kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld in geval van identiteitsdiefstal of indien de verstrekte informatie onjuist of misleidend is.
   3. Het Bedrijf garandeert evenmin de tijdigheid, rechtmatigheid, oprechtheid of kwaliteit van de informatie die door Gebruikers wordt doorgegeven.
   4. Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die Gebruikers communiceren en online zetten, in het bijzonder voor het illegale karakter ervan ten opzichte van de geldende regelgeving, voor eventuele fouten of weglatingen, voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik, de verzending via interne berichten of op enige andere wijze via de Applicatie.
   5. Gebruikers worden verzocht het Bedrijf te informeren indien zij van mening zijn dat een of meerdere inhoud(en) inbreuk maken op de openbare zedelijkheid of de openbare orde of hen rechtstreeks schaden.
  6. VERANTWOORDELIJKHEDEN
   1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade in de zin van de jurisprudentie van de Franse rechtbanken die de Gebruiker kan lijden in het kader van de uitvoering van deze AV en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout die voortvloeit uit een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 11.1, uit de handeling van een derde buiten zijn controle of uit de handeling van de Gebruiker.
   2. Het Bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor misbruik van de Applicatie door Gebruikers.
   3. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hun handelingen op de Applicatie en de informatie en foto's die naar de Applicatie en via haar interne berichtensysteem worden verzonden.
   4. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen twee Gebruikers van de Applicatie.
   5. Het Bedrijf is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor daadwerkelijke afspraken tussen Gebruikers. Het is aan de Gebruikers om, indien nodig, de identiteit te controleren van de Gebruiker met wie een echte afspraak is gepland; in het bijzonder om alleen afspraken te plannen op zeer drukke openbare plaatsen, om altijd een goede vriend te informeren over de geplande afspraak, over de plaats en het tijdstip en over de gegevens en de identiteit van de Gebruiker met wie de afspraak is gepland.
   6. Evenzo raadt het Bedrijf Gebruikers ten zeerste aan geen informatie (telefoonnummer, adres, e-mail, enz.) te verstrekken die niet voorkomt in het Gebruikersprofiel.
   7. De gebruikers zijn volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de bovengenoemde garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen, essentiële voorwaarden zonder welke de Vennootschap nooit een contract zou hebben gesloten.
  7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
   1. De bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens zoals afgeleid van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door de wet van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016 die op 25 mei 2018 in werking is getreden ("RGPD") zijn te vinden in een bijgevoegd document getiteld "Privacybeleid" dat toegankelijk is op de Applicatie in de rubriek Juridische kennisgeving.
  8. HERROEPINGSRECHT
   1. In overeenstemming met de artikelen L. 221-18 en volgende van de Franse consumentenwetgeving erkent de Klant door aanvaarding van deze AGV dat hij/zij de Applicatie gratis wenst te downloaden binnen de door de wet vastgestelde herroepingstermijn en doet hij/zij dus uitdrukkelijk afstand van zijn/haar herroepingsrecht.
   2. De Gebruiker kan niettemin te allen tijde de Onderneming verzoeken zijn Gebruikersaccount te verwijderen per e-mail aan het volgende adres remove@yousoon.com of via het onderdeel Instellingen in de toepassing.
  9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
   1. Deze TOU worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wet, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten.
   2. In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van deze Voorwaarden of in verband met deze Voorwaarden, kan de Gebruiker besluiten het geschil met het Bedrijf te onderwerpen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting. De Gebruiker kan contact opnemen met de bemiddelaar op het volgende adres mediation.conso@mediation-net.com
   3. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat :
    • Opdat het geschil door de bemiddelaar kan worden onderzocht, moet de Gebruiker aantonen dat hij een schriftelijke klacht heeft ingediend bij het Bedrijf of zijn klantendienst en moet hij een schriftelijk bewijs bewaren van de ondernomen stappen;
    • Het verzoek moet gegrond en legitiem zijn.
   4. De Gebruiker kan zich binnen een termijn van maximaal een jaar na zijn schriftelijke klacht bij de Onderneming tot de bemiddelaar wenden.
   5. Indien deze bemiddelingsprocedure mislukt of indien de gebruiker zich tot de rechter wil wenden, zijn ten slotte de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
  10. ALGEMENE BEPALINGEN
    1. Overmacht

   De partijen komen overeen elke gebeurtenis die voldoet aan de criteria van de rechtspraak van het Cour de Cassation in toepassing van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek als een geval van overmacht te erkennen, voor zover deze gebeurtenissen de uitvoering van de GVU door de partij die zich erop beroept, zouden verhinderen.

    1. Autonomie van de clausules

   Als een bepaling van deze GBV of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, zal die bepaling scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van deze GBV.

    1. Kennisgeving

   Elke kennisgeving moet schriftelijk gebeuren per e-mail met ontvangstbevestiging op het volgende e-mailadres: contact@yousoon.comof per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden naar het in deze GTU vermelde adres.

 1. CONTACT
  1. Om contact op te nemen met de klantenservice van het Bedrijf kan de Gebruiker :
   • Stuur een brief naar het volgende adres: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt.
   • Stuur een e-mail naar het volgende adres contact@yousoon.com