Všeobecné podmínky používání od 1. prosince 2019

Vítejte v aplikaci Yousoon (dále jen "aplikace"). Děkujeme, že jste si vybrali aplikaci vydanou společností JEMOCO.

  1. ÚVOD
    1. Vydavatel aplikace (dále jen "společnost") :
     • Název společnosti: JEMOCO
     • Firemní forma: SAS
     • Základní kapitál: 18 750 eur
     • Sídlo: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt.
     • Registrováno u RCS v Nanterre pod číslem 830 613 873.
     • E-mailová adresa: contact@yousoon.com
     • Číslo DPH uvnitř Společenství: FR95830 613 873
     • Ředitel publikace: Jérôme Morgado
    2. Hostitelem aplikace je společnost Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Účelem těchto Všeobecných podmínek používání (dále jen "VOP") je definovat veškeré podmínky používání Aplikace uživateli (dále jen "Uživatelé"), kteří jsou spotřebiteli podle ustanovení spotřebitelského zákoníku.
   2. V souladu s právními předpisy je spotřebitel definován jako každá fyzická osoba, která jedná na základě objednávky pro účely, které nejsou součástí její profesionální činnosti.
   3. Společnost poskytuje uživatelům Aplikaci, která jim umožňuje využívat soubor služeb (dále jen "Služby"), jak je popsáno v článku 4 níže.
   4. VOP jsou přístupné uživateli při registraci v aplikaci. Přijetí VOP Uživatelem znamená souhlas se všemi podmínkami VOP.
   5. VOP jsou k dispozici také v aplikaci v části "Nastavení".
   6. Ty jsou pravidelně aktualizovány, přičemž platné VOP jsou ty, které jsou platné v době registrace uživatele v Aplikaci.
   7. APLIKACI MOHOU POUŽÍVAT POUZE OSOBY STARŠÍ OSMNÁCTI LET.
  1. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
   1. Před použitím Aplikace se uživatel musí ujistit, že má technické a počítačové prostředky, které mu umožní využívat Aplikaci a obsah dostupný v Aplikaci, a že operační systém jeho počítačového zařízení umožňuje bezpečný přístup k Aplikaci.
   2. Uživatel musí rovněž zajistit, aby počítačová konfigurace zařízení byla v dobrém stavu a neobsahovala viry.
   3. Společnost si vyhrazuje právo upravovat, editovat, mazat, potvrzovat nebo měnit, ať už vcelku nebo zčásti, jakýkoli obsah ("obsah") obsažený nebo zobrazený v aplikaci.
   4. Společnost může aplikaci a/nebo obsah kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit, změnit nebo upravit.
  2. STÁHNOUT APLIKACI
   1. Aplikace je zdarma ke stažení a registraci v App Store a Play Store.
   2. Aby mohl uživatel používat aplikaci, bude vyzván k vytvoření účtu prostřednictvím :
    • jeho e-mailovou adresu; v takovém případě společnost zašle e-mail s potvrzením o vytvoření účtu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem.
    • Facebook Connect, v takovém případě může aplikace použít profilový obrázek účtu na Facebooku, příjmení, jméno, věk odvozený z data narození uživatele pro vytvoření jeho profilu, veřejné kontakty, přístup k účtu na Instagramu.
   3. Uživatel bude požádán o vyplnění formuláře a poskytnutí následujících informací pro vytvoření svého profilu (dále jen "profil"):
    • obecné informace: profilové fotografie, křestní jméno, e-mail, heslo (s výjimkou registrace přes Facebook Connect);
    • fyzické údaje: pohlaví, datum narození, výška, hmotnost, barva vlasů a očí;
    • sociální informace: zájem o muže nebo ženy, typ hledaného vztahu, komunita (komunity), zeměpisná poloha, životní styl, vzdělání, etnický původ, náboženství, rodinný stav.
   4. Uživatel bude vyzván k vytvoření uživatelského jména a hesla (s výjimkou registrace přes Facebook Connect). Přihlašovací jméno a heslo Uživatele jsou přísně osobní. V případě ztráty nebo použití neoprávněnou osobou je Uživatel povinen neprodleně informovat Společnost, aby Společnost mohla zablokovat přístup k Uživatelovu účtu a umožnit Uživateli vytvoření nového uživatelského jména a hesla.
   5. Jakékoli podvodné stažení aplikace nebo takové, které společnost považuje za podvodné, bude považováno za neplatné.
   6. Uživatel může svůj účet kdykoli smazat v nastavení aplikace.
  3. SLUŽBY
   1. Aplikace umožňuje uživatelům zobrazit profily jiných uživatelů podle jejich zájmových komunit, zeměpisné vzdálenosti a kritérií zadaných při registraci. Je stanoveno, že tato kritéria vyhledávání lze v Aplikaci kdykoli změnit. Každý Uživatel může potvrdit nebo zrušit platnost Profilu Uživatele, který ho zajímá nebo nezajímá. Pokud se dva Uživatelé navzájem zajímají, Aplikace jim umožní navázat kontakt. Uživatelé si mohou vyměňovat informace prostřednictvím interního systému zpráv Aplikace.
   2. Aplikace poskytuje uživatelům následující služby:
    • Prezentace profilů v aplikaci a možnost validace profilů.
    • nahlášení jednoho nebo více uživatelů, jejichž chování je v rozporu s těmito VOP a platnými zákony, nebo důvěrné zablokování jednoho nebo více uživatelů;
    • Používání interního systému zpráv aplikace k odesílání souborů (fotografií, videí atd.);
    • Nahlížení do seznamu připojených a odmítnutých uživatelů a jejich profilů, možnost zařazení určitých uživatelských profilů do oblíbených a možnost vkládání osobních komentářů na každý uživatelský profil, ke kterým bude mít přístup pouze uživatel, který se vyjádřil; vymazání seznamu oblíbených, připojených uživatelských profilů, osobních komentářů a konverzací z interního systému zpráv;
    • Úprava vyhledávacích preferencí a přenášených fyzických a sociálních informací (kromě e-mailu nebo pohlaví);
    • Přijímání oznámení z interního systému zpráv aplikace s možností aktivace nebo deaktivace těchto oznámení;
    • Aktivace a deaktivace geolokace kdykoli podle informací ve smartphonu;
    • Návrh míst pro fyzickou schůzku podle zeměpisné polohy každého uživatele;
    • Pozastavení a vymazání uživatelského účtu ;
    • Automatické mazání profilů, které byly zjištěny nebo nahlášeny jako nežádoucí nebo porušující tyto Podmínky používání a platné zákony;
    • Možnost upravit zprávu, pokud si ji daná osoba ještě nepřečetla;
    • Možnost výběru míst pro vytváření sítí;
    • Možnost vyloučit se z místa dočasně nebo trvale.
  4. POVINNOSTI UŽIVATELE
   1. Uživatel se zavazuje respektovat podmínky těchto VOP a ostatních uživatelů.
   2. Uživatel se zavazuje používat aplikaci v souladu s pokyny společnosti.
   3. Uživatel souhlasí s tím, že bude aplikaci používat výhradně pro svou osobní potřebu v souladu s těmito VOP. V tomto ohledu se uživatel zavazuje zdržet se :
    • používat Aplikaci jakýmkoli nezákonným způsobem, k jakémukoli nezákonnému účelu a jakýmkoli způsobem, k jakémukoli účelu, který je v rozporu s těmito Podmínkami používání;
    • používat Aplikaci ke zveřejňování urážlivých, hanlivých, obtěžujících, pomlouvačných, obscénních, pornografických nebo výhružných prohlášení a/nebo prohlášení, která narušují soukromí jiných osob;
    • šířit Obsah, který by mohl být podněcováním k páchání trestných činů nebo přestupků; podněcováním k diskriminaci, rasové nenávisti a obecněji, který by mohl být v rozporu s platnými zákony a předpisy, se stávajícími pravidly používání a s dobrými mravy a veřejným pořádkem;
    • proselytismus na ideologickém, politickém, náboženském nebo etnickém základě;
    • pokoušet se uvádět ostatní uživatele v omyl tím, že si přivlastní jméno, křestní jméno nebo pseudonym jiných osob;
    • šířit zprávy násilné a/nebo pornografické povahy;
    • prodávat, kopírovat, reprodukovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, převádět nebo poskytovat sublicence na veškerý obsah Aplikace nebo jeho část, dekompilovat, upravovat, zobrazovat v čitelné podobě, pokoušet se zjistit zdrojový kód Aplikace;
    • pokoušet se získat neoprávněný přístup k počítačovému systému Aplikace nebo provádět jakoukoli činnost, která narušuje, snižuje kvalitu nebo narušuje výkon nebo funkčnost Aplikace;
    • zneužívat Aplikaci záměrným zaváděním virů nebo jiných škodlivých programů a pokoušet se o neoprávněný přístup k Aplikaci;
    • používat robotický software nebo jakýkoli jiný automatizovaný systém k prohlížení, zaznamenávání a úpravě údajů v Aplikaci;
    • porušovat image, soukromí a osobní údaje jiných uživatelů nebo třetích stran;
    • očerňovat Společnost a/nebo Aplikaci na sociálních sítích a v jakýchkoli jiných současných nebo budoucích komunikačních prostředcích;
    • používat aplikaci k prostituci nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který je v rozporu s veřejným pořádkem a/nebo dobrými mravy.
   4. Každý uživatel aplikace se rovněž zavazuje, že nebude :
    • využívat služby nabízené prostřednictvím aplikace nebo se na ně dotazovat jménem nebo ve prospěch jiných osob;
    • reprodukovat ve velkém množství pro komerční nebo nekomerční účely informace nebo nabídky prezentované v rámci Aplikace;
    • integrovat celý obsah aplikace nebo jeho část do aplikace nebo webové stránky třetí strany pro komerční nebo nekomerční účely;
    • používat roboty, zejména pavouky, vyhledávací nebo rešeršní aplikace nebo jakékoli jiné prostředky k vyhledávání nebo indexování celého obsahu Aplikace nebo jeho části;
    • kopírovat informace na média jakéhokoli druhu, která umožňují obnovit všechny původní soubory nebo jejich část;
    • Použití dat získaných nebo stažených z aplikace pro komerční účely nebo pro veřejné šíření je přísně zakázáno pod hrozbou občanskoprávních a trestních sankcí.
   5. Uživatel bere na vědomí, že společnost nevykonává zprostředkovatelskou činnost v oblasti sňatků a nevztahují se na ni ustanovení článku 6 zákona ze dne 23. června 1989 o informacích a ochraně spotřebitele.
   6. Použití dat získaných nebo stažených z aplikace pro komerční účely nebo pro veřejné šíření je přísně zakázáno pod hrozbou občanskoprávních a trestních sankcí.
   7. Pokud se společnost z jakéhokoli důvodu domnívá, že uživatel porušuje tyto VOP, může kdykoli a podle vlastního uvážení ukončit přístup uživatele k aplikaci a podniknout proti němu jakékoli kroky, včetně právních kroků.
  5. PŘESNOST A VČASNOST INFORMACÍ
   1. Každý uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny informace, zejména ty, které se ho týkají, které poskytuje, byly dostatečné, přesné, aktuální a úplné.
   2. Uživatel bere na vědomí, že společnost nemá materiální prostředky k ověření pravdivosti všech informací sdělených v aplikaci. Společnost proto nemůže nést odpovědnost v případě krádeže identity nebo pokud jsou poskytnuté informace nepravdivé nebo zavádějící.
   3. Společnost rovněž neručí za včasnost, zákonnost, pravdivost nebo kvalitu informací předávaných uživateli.
   4. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za obsah, který uživatelé sdělují a umisťují na internet, zejména za jeho nezákonnou povahu s ohledem na platné předpisy, za jakoukoli chybu nebo opomenutí, za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku jeho použití, přenosu prostřednictvím interních zpráv nebo jakýmkoli jiným způsobem prostřednictvím aplikace.
   5. Uživatelé jsou vyzváni, aby společnost informovali, pokud se domnívají, že jeden nebo více obsahů porušuje veřejnou morálku nebo veřejný pořádek nebo je přímo poškozuje.
  6. ODPOVĚDNOSTI
   1. Společnost neodpovídá za nepřímé nebo následné škody ve smyslu judikatury francouzských soudů, které mohou Uživateli vzniknout v souvislosti s plněním těchto VOP, a nemůže být činěna odpovědnou v případě zavinění v důsledku vyšší moci, jak je definována v článku 11.1, v důsledku jednání třetí strany mimo její kontrolu nebo v důsledku jednání Uživatele.
   2. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za zneužití aplikace uživateli.
   3. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za své jednání v aplikaci a za informace a fotografie přenášené do aplikace a prostřednictvím jejího interního systému zpráv.
   4. Společnost nenese odpovědnost v případě sporu mezi dvěma uživateli aplikace.
   5. Společnost v žádném případě neodpovídá za skutečné schůzky mezi uživateli. Je na Uživatelích, aby si v případě potřeby ověřili totožnost Uživatele, s nímž plánují skutečnou schůzku; zejména aby plánovali schůzky pouze na velmi frekventovaných veřejných místech, aby vždy informovali blízkého přítele o plánované schůzce, o místě a čase a o údajích a totožnosti Uživatele, s nímž je schůzka plánována.
   6. Stejně tak společnost důrazně doporučuje, aby uživatelé neposkytovali informace (telefonní číslo, adresu, e-mail atd.), které nejsou uvedeny v profilu uživatele.
   7. Uživatelé jsou si plně vědomi ustanovení tohoto článku a zejména výše uvedených záruk a omezení odpovědnosti, což jsou základní podmínky, bez nichž by společnost nikdy neuzavřela smlouvu.
  7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, jak vyplývají z francouzského zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 ve znění zákona o ochraně osobních údajů ze dne 20. června 2018 a evropského nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018 ("RGPD"), se nacházejí v přiloženém dokumentu nazvaném "Zásady ochrany osobních údajů", který je k dispozici v aplikaci v sekci Právní informace.
  8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
   1. V souladu s články L. 221-18 a následujícími francouzského spotřebitelského zákoníku Zákazník přijetím těchto VOP potvrzuje, že si přeje stáhnout Aplikaci zdarma ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené zákonem, a tím se výslovně vzdává svého práva na odstoupení od smlouvy.
   2. Uživatel však může kdykoli požádat společnost o vymazání svého uživatelského účtu e-mailem na následující adresu remove@yousoon.com nebo v sekci Nastavení v aplikaci.
  9. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
   1. Tyto TOU se řídí francouzským právem a jsou vykládány v souladu s ním, bez ohledu na kolizní normy.
   2. V případě sporu vyplývajícího z výkladu a/nebo plnění těchto Podmínek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami se Uživatel může rozhodnout předložit spor se Společností ke konvenčnímu mediačnímu řízení nebo k jinému alternativnímu způsobu řešení sporů. Uživatel může kontaktovat mediátora na následující adrese mediation.conso@mediation-net.com
   3. Uživatel je informován, že :
    • Aby mohl spor posoudit zprostředkovatel, musí uživatel doložit, že podal písemnou stížnost společnosti nebo jejímu oddělení služeb zákazníkům, a musí si uchovat písemný doklad o učiněných krocích;
    • Žádost musí být oprávněná a legitimní.
   4. Uživatel se může obrátit na zprostředkovatele nejpozději do jednoho roku od podání písemné stížnosti Společnosti.
   5. V případě neúspěchu tohoto mediačního řízení nebo v případě, že si uživatel přeje podat žalobu k soudu, se použijí pravidla občanského soudního řádu.
  10. OBECNÁ USTANOVENÍ
    1. Vyšší moc

   Strany se dohodly, že za případ vyšší moci budou považovat jakoukoli událost, která splňuje kritéria definovaná judikaturou Kasačního soudu při použití článku 1218 občanského zákoníku, pokud by tyto události bránily plnění VOP stranou, která se na ně odvolává.

    1. Autonomie doložek

   Pokud je některé ustanovení těchto TOU nebo jeho aplikace na jakoukoli osobu nebo okolnost považováno z jakéhokoli důvodu za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení považováno za oddělitelné a nemá vliv na platnost a vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení těchto TOU.

    1. Oznámení

   Jakékoli oznámení musí být učiněno písemně e-mailem s potvrzením o přijetí na následující e-mailovou adresu: contact@yousoon.comnebo zaslány doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí na adresu uvedenou v těchto VOP.

 1. KONTAKT
  1. Uživatel může kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti :
   • Zašlete dopis na adresu: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt.
   • Pošlete e-mail na tuto adresu contact@yousoon.com